Tehnički Remontni Zavod Hadžići - Bosna i Hercegovina
Tehnički Remontni Zavod Hadžići

Javni konkurs

Novosti TRZH

Konkurs za prijem u radni odnos na otvoreno radno mjesto:
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta zaštitara

ZAŠTITAR - 6 izvršilaca

Posebni uslovi:
- da ima SSS stručnu spremu,
- najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima zaštitara
- da ima certifikat zaštitara
Opći uslovi i posebni uslovi :

Opći uslovi:
- da je državljanin BIH
- da su stariji od 18
- da ima opštu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini
( bilo na nivou države ili entitera) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Kratak opis poslova za poziciju zastitara:
Vrši kontrolu ulaz – izlaz ljudi, vozila i robe, vodeći urednu evidenciju o ulascima i izlazcima radnika i gostiju, i druge zadatke u skladu sa pravno važećim propisima.
Vrši vizuelnu kontrolu ulaza - izlaza ljudi evidentirajući potrebne događaje i druge zadatke u skladu sa pravno važećim propisima. Obavljaju i sve druge predviđene poslove fizičke zaštite u krugu i objektima Društva.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme
Probni rad i trajanje probnog rada
Probni rad je 6 mjeseci

Potrebna dokumentacija
- prijava za oglas sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu I CIPS prijava
- diploma o završenoj školi
- dokaz o radnom iskustvu u struci najmanje 1 godina
- položen certifikat za zaštitara
Adresa na koju se dostavlja prijava uz dokaze

TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D.
6 MARTA BR.82
71000 HADŽIĆI
sa naznakom prijava na Javni konkurs za popunu radnog mjesta zaštitara

Rok za podnošenje prijava na javni oglas:
Oglas je otvoren do popune radnih mjesta.

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 7 dana dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.
Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 dana dostave uvjerenje Suda o nevođenju krivičnog postupka, i uvjerenje MUP-a o nekažnjavanju.
Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije
Dostavljeni dokumenti će biti vraćeni kandidatima samo uz njihov lični zahtjev
Ostale napomene

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju.

Uprava Društva

Covid19 oprema

Covid19 medicinska oprema TRZH


Konkursi za posao

Arhiva TRZH

Trenutno otvorene pozicije: Zastitar (6 izvrsilaca)