Tehnički Remontni Zavod Hadžići - Bosna i Hercegovina
Tehnički Remontni Zavod Hadžići

Javni konkurs

Novosti TRZH

Konkurs za prijem u radni odnos na otvoreno radno mjesto:


Na osnovu člana 257 Zakona o privrednim društvima FBiH (Sl. novine FBiH broj 81/15 ) i čl. 131 stav 3 Statuta TRZ Hadžići dd, Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje izvršnih direktora TRZ Hadžići dd br. NO – 00029/2020 od 01.07.2020. godine TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI DD , sa sjedištem u ul. 6. marta br. 82 u Hadžićima raspisuje:


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje izvršnih direktora i sekretara Društva TRZ Hadžići ddPREDMET JAVNOG KONKURSA


Nadzorni odbor Privrednog društva TRZ Hadžići dd objavljuje Javni konkurs za izbor i imenovanje dva izvršna direktora TRZ Hadžići dd i to:

1. IZVRŠNOG DIREKTORA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI - 1 izvršilac
2. TEHNIČKOG DIREKTORA – 1 Izvršilac i
3. SEKRETAR DRUŠTVA- 1 izvršilac

Imenovanje dva izvršna direktora Privrednog društva TRZ Hadžići dd će biti na period dok traje mandat direktora do 17.07.2022. godine.

III OPIS POSLOVA

Izvršni direktori su odgovorni za pripremu akata i dokumenata iz djelokruga svoje nadležnosti, kao i za neposredno rukovođenje i organizaciju rada sektora i službi kojim rukovode. Izvršni direktori imaju naročitu obavezu i odgovornost da organizuju rad u sektoru i službama; zastupaju i predstavljaju Društvo, sa ograničenjima, odgovaraju za zakonitost poslovanja, u poslovima i obimu utvrđenom ugovorom i aktima Društva, te obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, opštim aktima Društva, kao i ugovorom i opisom poslova iz sistematizacije na koji su imenovani.
Sekretar Društva je odgovoran za vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora i čuvanje dokumenata utvrđenih po Zakonu o privrednim društvima FBiH i drugom podzakonskim aktima iz oblasti rada dioničkog društva. Sekretar je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave. Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica Nadzornog odbora i Skupštine.


IV USLOVI ZA IMENOVANJE
IV 1. OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin BIH
- da je stariji od 18 godina
-da nije osuđivan za krivično djelo i prekršaj nespojiv sa dužnošću izvršnog direktora
- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti izvršnog direktora
- da nije u funkciji u političkoj stranci
- da ima opštu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini
( bilo na nivou države ili entitera) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova izvršnog direktora iz pozicije za koju se kandiduje
-da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova sekretara Društva iz pozicije za koju se kandiduje.


IV 2. POSEBNI USLOVI:
Pored opštih uslova kandidat za poslove IZVRŠNOG DIREKTORA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI treba da ispunjava i posebne uslove:
1. da ima visoku stručnu spremu, završen VII stepen stručne spreme društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, 240 ETCS bodova
2. da ima najmanje 5 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
3. da ima ispoljene vještine, umijeće i poslovnu reputaciju

Pored opštih uslova kandidat za poslove TEHNIČKOG DIREKTORA treba da ispunjava i posebne uslove:
1. da ima visoku stručnu spremu, završen VII stepen stručne spreme tehničkih nauka, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, 240 ETCS bodova
2. da ima najmanje 5 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
3. da ima ispoljene vještine, umijeće i poslovnu reputaciju

Pored opštih uslova kandidat za poslove SEKRETARA DRUŠTVA treba da ispunjava i posebne uslove:
1. da ima visoku stručnu spremu, završen VII stepen stručne spreme završen Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, 240 ETCS bodova
2. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
3. da ima certifikat o položenom MS Office
Dva izvršna direktora bira Nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kanidata
koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba.


Za provođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva izvršna direktora TRZHadžići dd, Nadzorni odbor imenuje komisiju koja će izvršiti uvid u dostavljene prijave i priloženu dokumentaciju i pozvaće sve kandidate na intervju koji ispune formalno-pravne uslove, te nakon toga će sastaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa. Komisija će Nadzornom odboru dostaviti izvještaj o provedenim aktivnostima.

V POTREBNI DOKUMENTI
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:
- prijavu i kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom
- diplomu ozavršenom fakultetu
- uvjerenje o državljanstvu I CIPS prijavu ( ne stariju od 3 mjeseca)
- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, izdato od strane nadležnog MUP-a (ne stariju od 3 mjeseca)
-uvjerenje da licu nije pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje djelatnosti izvršnog direktora , izdato od nadležnog suda( ne stariju od 3 mjeseca)
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini ( bilo na nivou države ili entitera) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- ovjerenu izjavu da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova izvršnog direktora iz pozicije za koju se kandiduje
- ovjerenu izjavu da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova sekretara Društva iz pozicije za koju se kandiduje
- potvrdu o potrebnom radnom iskustvu

VI OSTALE NAPOMENE
Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija će odbaciti zaključkom i iste neće biti razmatrane.
O rezultatima Javnog konkursa, nakon imenovanja kandidati će biti pismeno obaviješteni, a priložena dokumentacija se neće vraćati.
Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest ) dana od objave u dnevnim novinama.
Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:
TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D.
6 MARTA BR.82
71240 HADŽIĆI
sa naznakom “ Prijava za konkurs za izbor i imenovanje izvršnih direktora
( “ NE OTVARAJ” )

Covid19 oprema

Covid19 medicinska oprema TRZH


Konkursi za posao

Arhiva TRZH

Trenutno otvorene pozicije: Zastitar (6 izvrsilaca)