Tehnički Remontni Zavod Hadžići - Bosna i Hercegovina
Tehnički Remontni Zavod Hadžići
     

Zakoni

     
Pravilnik o vatrogasnoj opreznosti Tehničko Remontnog Zavoda Hadžići
Opreznost TRZH

Vatrogasna Opreznost

Na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara vatrogastvu  “Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09
i Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja
(“Sl. novine FBiH”, broj:46/11), te člana 133. Statuta TRZ Hadžići dd Hadžići,
direktor Društva donosi
 PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

- OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara ureduje se  pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u objektima i prostorijama TRZ Hadžići d.d. Hadžići u cilju ostvarivanja uslova koji obezbjeđuju sigurnost radnika i materijalnih dobara Društva.

Član 2.
Ovim Pravilnikom uređuje se ostvarivanje i unapredenje zaštite od požara, a naročito:
. organizacija zaštite od požara,
. mjere za provođenje zaštite od požara u TRZ Hadžići d.d.
. prava, obaveze, dužnost i odgovornosti zaposlenih i drugih organa i lica sa posebnim ovlaštenjima i  odgovornostima u Društvu,
. sadržaj i način donošenja plana zaštite od požara u Društvu,
. oprema i sredstva potrebna za sprovođenje mjera zaštite od požara,
. način vršenja unutrašnje kontrole provođenja predviđenih mjere zaštite od požara,
. obrazovanje i osposobijavanje radnika u vezi sprovođenja mjera zaštite od požara,
. postupak i dužnosti radnika u slučaju pojave požara i druga pitanja,
. odgovornost za neizvršenje mjera zaštite od požara,
. djelokrug odgovornosti Nadzornog odbora i Uprave društva,
- prelazne i završne odredbe.

II- NAČIN ORGANIZOVANJA I OSTVARIVANJA ZAŠTITE OD POŽARA
Član 3.
Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji organizacijske, stručne, tehničke obrazovane i propagandne  prirode, koje se poduzimaju u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i zaštite ljudi i materijalnih dobara u Društvu ugroženih izbijanjem požara.

Član 4.
Zaštita od požara  organizuje  se i provodi u svim proizvodnim, pomoćnim objektima,magacinima i prostorijama Društva i na svim prostorijama koji se nalaze uz ove objekte, a koji prema sigurnosnoj procijeni ugroženosti od požara mogu biti izloženi opasnosti od izbijanja i širenja požara.
To su svi poslovni objekti i prostori u krugu Društva i to:
- portirnica i odjeijenje obezbjeđenja
- garaža, održavanje, remont i servisiranje vozila
- kancelarijski prostor i brzi servis putničkih i teretnih vozila
- društvena ishrana, upravna zgrada
- pogon razvoja , tehnička administracija
- pogon za proizvodnju i remont optike, optoelektronike i precizne mehanike,
- pogon za proizvodnju i preradu metalnih polufabrikata i gotovih proizvoda
- poligon za ispitivanje
-pogon za proizvodnju i regeneraciju proizvoda za posebne namjene,
-pogon za preradu metala i metalnih proizvoda
- laboratorija i pogon za proizvodnju tvrde i mehke balistike zaštitne opreme,
- skladište metala, skladište i radionica za održavanje elektro opreme,
- skladište građe ambalaže, sušara drvene građe,
-pogon za opravku podešavanje, ispitivanje, centar za obuku i žigosanje,
- pogon za generalni remont naoružanja, površinska zaštita,
- skladišta, skladišni prostori,
- praonica tehnike,
-pogon za površinsku zaštitu i doradu tehnike,
- pogon za pjeskarenje,
-pogon za proizvodnju i remont specijalnih vozila, preradu metala,
- pogon za proizvodno, skladišni i administrativni prostor,
- pogon za servisiranje, opravka i ispitivanje vozila,
- pogon za remont artiljerijskih sredstava, pogon mehanike obrade,
- postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda,
( neki od nabrojanih pogona – objekata, trenutno ili u međuvremenu mogu biti izdati pod zakup i tretiraju se u skladu navedeneom u ugovoru između zakupca i vlasnika , dok jedan dio objekata se nalazi sa manjim ili većim devastacijama )

Član 5.
Unaprijeđenje programiranje zaštite od požara vrši se u skladu sa procjenama ugroženosti od požara i vrši se od strane certificiranih firmi za obavljanje ovih poslova na području Federacije, Kantona i Općine za period utvrđen aktima navedenih organa.

Član 6.
Svaki radnik Društva obavezan je provoditi mjere zaštite od požara na radnom mjestu na koje je raspoređen, u svim prostorijama i krugu Društva, te poduzimati potrebne mjere na otklanjanju opasnosti od izbijanja požara u skladu sa odredbama Zakona, ovog Pravilnika i drugim aktima (propisima, upozorenjima i zabranama) koje se donesu u Društvu.

Član 7.
Za uspješno organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite, izvršavanje propisanih mjera zaštite od požara odgovorni su :
- Nadzorni odbori Društva,
- Direktor Društva,
- Izvršni direktori Društva,
- Rukovodioci pogona i službi,
- Poslovođe i radnici Društva.

Član 8.
Mjere zaštite od požara utvrđene ovim Pravilnikom dužni su provoditi i pridržavati se i sva druga lica koja se po bilo kom osnovu nalaze i zadržavaju u proizvodnim, radnim i pomoćnim prostorijama Društva i u samom krugu, kao i u blizini tih objekata.

Član 9.
Prilkom projektovanja, izgradnje , dogradnje ili rekonstrukcie objekata, stručne službe Društva su dužne da vode računa o poštivanju primjeni propisanih mjera zaštite od požara a koje će omogućiti :
Smanjenje rizika od mogućnosti nastanka požara.
Pravovremeno otklanjanje i obavještavanje o požaru. Efikasno spašavanje ljudi i materijalnh dobara Društva.


III - MJERE ZA PROVOĐENJE I UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA
1. OPŠTE MJERE
Član 10.
Na svim poslovnim objektima i prostorijama privrednog društva TRZ Hadžići d.d. provode se opšte mjere za zaštitu od požara i posebne mjere na određenim građevinama i prostorima u skladu sa ovim Pravilnikom. Pod mjerama zaštite od požara podrazumijevaju se propisane i na drugi način određene radnje i postupci, u cilju otklanjanja uzroka nastanka požara, sprječavanja izbijanja, širenja požara, gašenje požara te spašavanja ljudi imovine ugroženih požarom u svim objektima i prostorijama Društva.

Član 11.
U okviru opštih mjera preduzima se sljedeće:
Uskladištenje i čuvanje lako zapaljivih, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari i gasova vrši se isključivo u objektima i magacinima izgrađenim po posebnim propisima i upustvima za skladištenje te namjene.
2. U svim proizvodnim i pomoćnim objektima u kojima se koriste zapaljive materije i eksplozivne materije nije dozvoljeno unositi i koristiti plamen i rad s plamenom, upotreba izvora paljenja kao što su: šibice, upaljača, pušenja i drugi izvori koji izazivaju varnicu.
3. Svi radnici Društva dužni su svoje poslove i radne zadatke obavljati u skladu sa datim tehničkim i tehnološkim upustvima - propisima, te izbjegavati neprovjerene tehnološke postupke u radu koji mogu dovesti do nastanka i izbijanja drugih nesreća u Društvu.
4. Nakon završetka svake smjene, odnosno na kraju svakog radnog dana, svi radnici Društva dužni su vršiti čišćenje svog radnog mjesta, ukloniti sve vrste otpada i smeća na za to određena mjesta, a posebna pažnja se mora postaviti otklanjanju nataložene prašine na električnim vodovima i drugim površinama gdje postoji opasnost od samozapaljenja.
5. Električne instalacije i uređaji u svim radnim i pomoćnim objektima u Društvu moraju biti izvedeni prema važećim propisima o tehničkim normativima i standardima kako bi opasnost od nastanka požara ili eksplozije bili svedeni na najmanju moguću mjeru.
6. Sve uočene kvarove na opremi, uređajima i instalacijama zaposlenici su dužni prijaviti neposrednom rukovodiocu kako bi se isti otklonili.
7. Sve vrste intervencija i popravki, uređaja i instalacija vršiće isključivo za to ovlaštena i stručna lica u Društvu ili ovlašteni servis Društva, te je zabranjeno poduzimanje takvih radnji od strane nestručnih lica.
8. Obezbjediti dovoljan broj protivpožarnih aparata, uređaja i opreme koji se moraju redovno održavati u ispravnom stanju, kao i osiguranje potrebnih količina vode, te hidrantsku mrežu koju je Društvo dužno stalno održavati u ispravnom stanju kako bi se osigurao propisani protočni kapacitet i pritisak vode u istoj u slučaju potrebe gašenja požara.
9. Svi putevi, prilazi i prolazi oko proizvodnih i pomoćnih objekata Društva moraju uvijek i u svako doba biti slobodni za nesmetan prolaz do mjesta protivpožarnih aparata, prilaz lica i službi vatrogasnih jedinica sa potrebom vatrogasne opreme do mjesta izbijanja požara.
10. Zabrana upotrebe otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima, gdje bi zbog toga moglo doći do požara.
11. Na svim mjestima i objektima ugroženim od požara i eksplozije moraju se postaviti posebni znakovi upozorenja, opasnosti i zabrane koji će biti istaknuti na vidnim mjestima i lako uočljivim mjestima.
12. Održavanje i kontrola ispravnosti uredaja i instalacija čija neispravnost može uticati na nastanak i širenje požara.
13. Na mjestima gdje se obavljaju poslovi odnosno radni zadaci, a gdje postoji opasnost od izbijanja požara, postavljaju se posebne opreme za prvu intervenciju u slučaju izbijanja požara i to: odstranjivanje zapaljive materije, postavljanje aparata za početno gašenje ili kante vode, pijesak i slično.

Član 12.
Gromobranske instalacije moraju biti postavljene i izvedene prema važećim propisima i na objektima da pokrivaju cjelokupan radni prostor Društva, kako bi se spriječila svaka mogućnost izbijanja požara zbog atmosferskog pražnjenja.
Postavljene gromobranske instalacije moraju se redovno kontrolisati i održavati u ispravnom stanju, a kontrolu ispravnosti vrše ovlaštena pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova kontrole i pregleda istih svake godine.
Nakon izvršene kontrole i pregleda Društvu se dostavlja zapisnik (protokol) koji sadrži sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem i potvrdom o ispravnosti gromobranskih instalacija.

Član 13.
Nije dozvoljena upotreba grijalica i drugih grijnih tijela u poslovnim prostorima, izuzev ako se dobije pismeno odobrenju rukovodioca sektora, odnosno odgovornog za zaštitu od požara ili direktora i to u prostorijama u kojima se ne može postići potrebna temperatura za normalno zagrijavanje i korištenje poslovne prostorije.

Član 14.
Poslovne prostorije zagrijavaju se isključivo priznatim sistemima za zagrijavanje uz upotrebu propisanih standarda i normativa. Podovi u poslovnim prostorijama ne mogu se čistiti lako zapaljivim tečnostima, a nije dozvoljeno bacati je opušaka cigareta ili upaljenih šibica u korpe za papir i druga mjesta gdje mogu izazvati požar.

Član 15.
Mjere zaštite od požara ogledaju se naročito u sljedećem:
• izbor lokacije objekta kao i izbor materijala, uređaja, instalacije, konstrukcija kojima će se spriječiti ili svesti na najmanju mogućnost izbijanja i širenja požara,
• izgradnja prilaznih puteva i prolaza,
• održavanje sredstava za gašenje požara u ispravnom stanju,
• kontrola svih sredstava i opreme za gašenje požara,
• kontrola i punjenju aparata za početno gašenje požara i to od strane ovlaštenog pravnog lica prema važećim propisima i uputarna proizvođača,
• na mjestima gdje se obavljaju poslovi odnosno radni zadaci, a gdje postoji opasnost od izbijanja požara, postavlja se posebna oprema za prvu intervenciju u slučaju izbijanja požara tj. aparati za početno gašenje požara i dr,
• prilazi objektima kao: hodnici, stepeništa i sl. moraju biti prolazni, odnosno ne smiju se na tim mjestima držati nikakvi predmeti ili materijal, radi neometanog prolaza i intervencije u slučaju požara,
• radionice, naročito one u kojima se radi sa lako zapaljivim materijalima moraju se nakon rada temeljito očistiti od otpadaka, a otpaci se moraju smjestiti na za to određeno mjesto,
• u svim prostorijama gdje se nalaze lako zapaljive materije, lako zapaljive tečnosti i gasovi, eksplozivne materije i drugi lako zapaljivi predmeti ne smiju se koristiti grijna tijela (rešo, grijalice i sl.), a pored toga zabranjeno je pušenje, upotreba otvorene vatre, svetiljke sa plamenom i sredstva za paljenje, mobitela

Član 16.
Stavljanje u pogon izradenog, adaptiranog ili rekonstruisanog objekta, odnosno instalacije uređaja i postrojenja može se izvršiti tek po dobijanju odobrenja za korištenje od nadležnog organa koji je utvrdio da su u njima sprovedene sve mjere zaštite od požara predvidene investiciono-tehničkom dokumentacijom.

Član 17.
Sredstvima za gašenje požara smatraju se sredstva koja su vještački stvorena (vatrogasni aparati, suhi prah, hemijska pjena, i sl.) i priručna sredstva (voda, pijesak, zemlja i sl.).
Opremom za gašenje smatraju se aparati za početno gašenje požara, alat, pribor, inventar i drugi predmeti i uređaji koji su određeni da posluže u slučaju izbijanja požara, za njegovo gašenje i dalje širenje.

Član 18.
Sredstva za gašenje požara i sredstva za zaštitu od požara moraju biti uvijek na odredenom mjestu u ispravnom stanju i u svakom momentu sposobna za dejstvo.
Aparati za gašenje početnog požara postavljaju se u blizini mogućeg izbijanja požara, na uočljivom i vidljivom mjestu. Udaljenost izmedu aparata ne bi trebala biti veća od 20 m.
Prijenosni aparati za gašenje početnog požara mogu biti smješteni na pod ili postavljeni na zid i to tako da ručka za nošenje aparata ne bude na visini većoj od 1,5 m od poda.

Član 19.
Tehnološki procesi u kojima se koriste zapaljive i eksplozivne materije mogu se vršiti samo u objektima ili prostorijama koji su od drugih objekata i prostorija medusobno protivpožarno odvojeni (zaštitni vatrogasni zid, paravan i sl.).

Član 20.
Brigu oko postavljenja, održavanja i servisiranja opreme vatrogasne opreme vodi odgovarajuća stručna služba ili ovlašteno lice.

Član 21.
Lako zapaljive materije, kao što su otpaci od papira, papir i papirna ambalaža, prazna ambalaža od ulja, boja, lakova i razređivača, benzina i drugih lako zapaljivih i eksplozivnih materija, ne mogu se smještati niti držati u tehnološko-proizvodnim i drugim radnim prostorima. Ne mogu se nalaziti:
-na prostoru koji nije udaljen najmanje 5,5 metara od vanjskih zidova objekta,
-u prostorijama i objektima koji služe za smještaj sirovina gotovih proizvoda,
-u tavanskim ili podkrovnim prostorijama,
-u blizini elektromotora, transformatora i uređaja sa izvorima toplote.

Član 22.
Oprema i sredstva za gašenje požara može se koristiti samo za obuku radnika, gašenje požara i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, kao i u svrhu manifestacije njene efikasnosti i mogućnosti zaštite.

Član 23.
Roba u skladištima i glavnim i priručnim magacinima tehničkog materijala, sirovina i gotovih proizvoda i drugim sličnim skladištima i prostorijama, kao i u radionicama mora biti složena po vrsti i grupama proizvoda, odnosno po stepenu požarne opasnosti, sa obezbjeđenim slobodnim prilazima i prolazima kroz te prostorije i prostore, izmedu uskladištenih roba i do vatrogasnih sprava i druge opreme i sredstava za gašenje požara.

Član 24.
Pri radu sa zapaljivim i eksplozivnim materijama u zatvorenom radnim prostorijama, mora se obezbijediti prirodno ili vještačko provjetravanje.

Član 25.
Rukovanje eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i gasovima, kao i samostalno vršenje radnji prilikom držanja, transporta i isporuke, odnosno utovara i istovara, uskladištenja, nabavke i prevoza zapaljivog i eksplozivnog materijala, može se povjeriti samo licima koji su za to stručno osposobljena i koja ispunjavaju druge zakonske propisane uslove.
U rukovanju materijala iz predhodnog stava odgovorni radnici su obavezni preduzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju potpunog obezbjeđenja od eksplozije, požara i mogućnosti zloupotrebe.

Član 26.
Prostorije u kojima se u toku radnog prostora upotrebljavaju ulja, masti, boje i lakovi, kao i druge tečne, zapaljive ili eksplozivne materije ili u kojima ostaju otpaci od zapaljivog ili eksplozivnog materijala, moraju se redovno čistiti i u toku rada, poslije završetka rada i najmanje jedanaput sedmično - generalno.
Masne krpe (od pamuka i sl.) smiju se držati samo u limenim posudama sigurnim od vatre i osigurane nesagorivim poklopcem.

Član 27.
Zapaljive tečnosti i gasovi smiju se držati samo u posudama obezbjeđenim od vatre sa zatvaračima obezbjeđenim od eksplozije, a na posudama mora biti natpis: "Zapaljivo" ili "Oprez lako zapaljivo" i sl. Zapaljive tečnosti i gasovi, kao i eksplozivne materije, smiju se držati samo u za to namjenjenom prostoru, čemu se način skladištenja, odnosno prenosa mora vršiti u skladu sa tehničkim propisima i uputstvom proizvođača, zavisno od vrste eksplozivne materije i zapaljive tečnosti ili gasa.
Prevoz eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova može se vršiti specijalnim vozilima za tu namjenu, odnosno vozilima koji odgovaraju tehničkim propisima, u skladu sa Zakonom o prevozu opasne materije. ("Sl.list SFRJ" br.17/91).

Član 28.
Posude punjene gasovima, kao što su kisik, vodik, acetilen, zrak, argon, butan i sl. mogu se držati samo na mjestima udaljenim i zaštićenim od izvora toplote, a moraju stajati uspravno i biti mehanički obezbjeđeni od pada ili prevrtanja.

Član 29.
Građevinske i druge materije od drveta smiju se uskladištavati samo za to određeno mjesto, a u blizini tih mjesta ne smije biti nikakvih otpadnih materijala koji bi mogli izazvati ili prenijeti požar. Odlaganje većih količina otpadnih predmeta smije se vršiti samo uz primjenu mjera za otklanjanje mogućnosti zapaljenja i požara. Sve zabrane i upozorenja obilježavaju se natpisima istaknutim na vidnim mjestima.

2. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Član 30.
Pored opštih mjera zaštite od požara ovim Pravilnikom se utvrđuje i posebne mjere zaštite za pojedine proizvodne pogone u Društvu s obzirom na vrstu posla koji se u tim objektima obavljaju, kao i na vrstu materijala koji se koristi u procesu proizvodnje ili su u njima smješteni. Objekti i prostori u kojima se primjenjuju posebne mjere zaštite od požara u Društvu su:
1. - Trafostanice (TS-2 i TS-3, TS -5 ).
2. - Prostor farbare u objektu kompozita ( povremeno se uopotrebljava ) ili drugim objektima gdje se vrši farbanje
3. - Prostor stolarije i sličnih objekata.

Član 31.
Posebne mjere zaštite od požara organizuju se i sprovode u tehnološkom postupku rada, odnosno prilikom vršenja radnji u prostorijama, prostorima i na mjestima sa povećanom opasnosti od požara i eksplozije na kojima se ne smije proizvoditi, koristiti ili prenositi otvorena vatra (otvoreno loženje, otvoreni plamen, užareni predmeti i sl.) i obezbjeđenju druge mjere zaštite od požara u tim objektima.
Porostorije, prostor i mjesta sa povećanom opasnosti od požara i eksplozije u smislu prethodnog stava, smatraju se :
Radna mjesta i poslovi u tehnološko-proizvodnim i drugim radnim mjestima i prostorima u okviru kojih se skladište ili koriste zapaljive tečnosti i gasovi, kao i druge lako zapaljive materije.
Radna mjesta i prostori na kojima se u tehnološkom postupku odlažu lako zapaljive materije.
Radna mjesta i prostori na kojima se koriste takve materije koje svojim prisustvom ili djelovanjem mogu izazvati požar ili eksploziju (kiseline, gasovi i druge reagujuće materije).

Član 32.
Prostorije i prostori mjesta sa povećanom opasnošću od požare i eksplozije, a u skladu sa odredbama predhodnog člana, prvenstveno se utvrduju kao mjesta zabrane određenog ponašanja.
U okviru djelatnosti Društva moraju se poduzimati potrebne mjere zaštite od požara i eksplozije i strogo odrediti mjesta na kojima se isključivo moraju odlagati i držati zapaljive materije, zapaljive tečnosti i gasovi, a naročito u objektima u kojima se rukuje sa eksplozivnim materijama ( odjeljenje za lakiranje), te poduzimanje ostalih mjera zaštite od požara i eksplozije u skladu sa propisima i tehničkim normativima.

Član 33.
Sve opasne i zapaljive materije skladište se prema Upustvima za skladištenje i rukovanje zapaljive materije sa mjerama bezbjednosti koje je propisao proizvodač u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za skladištenje zapaljivih i opasnih materija (Sl. novine F BiH br 23/11).

Član 34.
Radnici u dijelovima ovih objekata koji rukuju opasnim materijama, odnosno koji rukuju sa eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu, moraju biti upoznati sa svim opasnostima, odnosno moraju se stručno osposobiti (obučiti kod ovlaštene institucije ili stručne komisije u Društvu) u skladu sa odredbama Pravilnika o stručnoj spremi načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu ( "Službeni list SR BiH" broj 15/78 ).

Član 35.
U svim radnim i drugim prostorijama u kojima se moraju sprovoditi posebne mjere zaštite od požara u smislu odredaba ovog člana, zabranjena je upotreba otvorene vatre (otvoreno loženje, otvoreni plamen, užareni predmeti, iskrenje-varničenje predmeta, pušenje i dr.) osim u slučajevima posebnog obezbjeđenja zaštite od požara, koji pismeno odobrava, direktor, odgovorno lice zaštite od požara.

Član 36.
Radnici koji napuštaju svoje radno mjesto (za vrijeme pauze, prekida ili završetka posla) u objektu obavezni su prekontrolisati da li su peć, grijalice i drugi uređaji kao izvori toplote za zagrijavanje prostorija pravilno isključeni radno mjesto očišćeno, a zapaljivi i opasni materijal moraju se odstraniti na određeno mjesto i pravilno uskladištili (papir, ostatke od ambalaže od zapaljivih tečnosti i eksplozivnih materija, masti i ulja, masne i zapaljive krpe, plastika, guma, drvo i sl.).

Član 37.
Neovlašteno uklanjanje sa ođređenog mjesta, namjerno oštećenje i onesposobljavanje sredstava i opreme za zaštitu i gašenje požara je nedozvoljeno i predstavlja težu povredu radne obaveze.

IV - DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI SVIH ZAPOSLENIH LICA U PROVOĐENJU PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA Član 38.
U tehnološko-proizvodnim i drugim radnim mjestima, prostorima i prostorijama, moraju se predvidjeti potrebna sredstva i oprema za zaštitu i gašenje požara i preduzeti druge mjere za uspješno sprječavanje nastajanja kao i gašenje požara.

Član 39.
Kad se dobije sigurnosna procijena opasnosti od požara i Plan zaštite od požara, od firme koja ima odgovarajuća zakonska certificirana ovlaštenja da vrši sigurnosnu procjenu ugroženosti objekata, Društvo utvrđuje program mjera zaštite od požara. Društvo vrši zakonsko, plansko obezbjeđenje opreme i sredstava za zaštitu i postupak u slučaju požara u skladu sa preporukama dobijenim od strane firme koja je izvršila sigurnosnu procjenu.

V - OBAVEZE I NAČIN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH LICA, ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNIM MJESTIMA
Član 40.
Društvo je obavezno da u opštem aktu o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka odredi i radnika koji će biti obavezan da se stara o sprovođenju mjera zaštite od požara u Društvu.
Na poslove, odnosno radne zadatke iz stava 1. ovog člana može se rasporediti radnik koji ima najmanje srednju stručnu spremu tehničke struke, s tim da se taj radnik mora stručno osposobiti za vršenje poslova, odnosno radnih zadataka zaštite od požara.                                        

Član 41.
Organizacija, sprovođenje i unapređenje zaštite od požara je djelokrug rada radnika iz predhodnog člana.
Sastoji se naročito u sljedećem:
• da prati stanje zaštite od požara,
• da vrši izradu programa mjera zaštite od požara i učestvuje u izradi Plana zaštite od požara,
• da vrši kontrolu sprovođenja propisanih mjera zaštite od požara,
• da definiše opremu i sredstava za zaštitu i gašenje požara,
• da vodi računa o pravilnom rasporedu opreme i sredstava kao i njenom održavanju u ispravnom stanju,
• da vodi urednu evidenciju o izvršenom pregledu aparata,
• da vrši kontrolu sprovođenja propisanih i dorađenih mjera zaštite od požara i da je ovlašten da u svakom momentu može da pregleda sve tehnološko-proizvodne i druge radne prostorije, kao i magacine i skladišta
•da organizuje postavljenje znakova i tabli opasnosti, obavještenja i zabrana za svaki objekt,
• da upozorava odgovornog rukovodioca na potrebu da se instalacija i uređaji provjere zbog neposredne opasnosti od izbijanja požara,
• da naredi da se uklone razni predmeti, uređaji i instalacije koje predstavljaju prepreku za efikasno gašenje u slučaju potrebe,
• da učestvuje u izradi programa obuke radnika iz djelokruga zaštite od požara i da kontroliše izvršenje obuke,
• da vrši i druge poslove u okviru organizovanja, sprovođenja i unapredenja zaštite od požara.

1. POSEBNA RADNA UPUTSTVA ZA ZAPOSLENA LICA KOJA SU RASPOREĐENA NA RADNA MJESTA ZA KOJA SE, ZBOG POSTOJANJA POVEČANE OPASNOSTI OD POŽARA, MORAJU PREDVIDJETI POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 42.
Svaki radnik ima pravo i obavezu:
• da se prilikom stupanja u radni odnos, odnosno raspoređivanja na poslove i radne zadatke upozna sa odredbama ovog Pravilnika,
• da se pridržava propisa, uputstava i drugih akata u Društvu, te natpisa i uputstava koji upozoravaju na ponašanje radi preventivne zaštite od požara.
• da bude upoznat sa mjestima gdje se nalazi najbliža oprema i sredstva za zaštitu i gašenje požara i sa načinom rukovanja sa tom opremom i sredstvima,
• da bude upoznat sa izvorima i opasnostima od požara na poslovima i radnim zadacima koje izvršava,
• da opremu i sredstva za zaštitu i gašenje požara čuva od oštećenja i otuđivanja,
• da čim primijeti izbijanje požara pristupi njegovom gašenju upotrebom raspoloživih sredstava i opremom za gašenje požara,
• da odmah pozove najbližu vatrogasnu jedinicu - telefonom na broj : 123, i broj CZ- operativni centar-121.
• da svojim radom i ponašanjem na poslovima, odnosno radnim zadacima ne prouzrokuje pojavu požara,
• da ukoliko uoči da neki radnik krši propisane mjere zaštite od požara i ne pridržava se istih podnese prijavu svom neposrednom rukovodiocu,
• da odmah obavijesti neposrednog rukovodioca o zapaženim nepravilnostima i kvarovima na sredstvima i opremi za zaštitu i gašenje požara,
• da prisustvuje vježbama i obuci iz oblasti zaštite od požara,
• da ima i druga prava i obaveze utvrdene Zakonom i opštim aktima Društva.

Član 43.
Radnik je naročito odgovoran ako:
• namjerno ili nepažnjom izazove požar,
• ostavlja eksplozivne materije i zapaljive tečnosti i gasove na mjestima koja za to nisu izričito određena,
• bez opravdanog razloga odbija da učestvuje u gašenju požara,
• nehotno i neodgovorno postupa sa opremom i sredstvima za gašenje požara ili ih koristi u zabranjene svrhe ili ih ošteti i dovede u neispravno stanje,
• neopravdano i bez potrebe daje znak da je izbio požar,
• ne sprovodi propisane mjere zaštite od požara,
• upotrebljava električne grijalice ili rešoe u radnim i drugim prostorijama bez pismenog odobrenja .

VI — LICA ZADUŽENA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
1. Fizičko lice
Član 44.
Lice koje je zaduženo da se stara o provodenju mjera zaštite od požara i koje je posebno stručno osposobljeno za uspješno obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara u TRZ Hadžići dd je NAIM SPAHIĆ .
Društvo izdaje Rješenje o imenovanju lica zaduženog na poslove zaštite od požara.
Imenovana osoba će, nakon što provede najmanje godinu na poslovima zaštite od požara u Društvu, biti upućena na polaganje ispita za lice zaduženo za zaštitu od požara, u prostorijama Civilne zaštite kantona Sarajevo, a koji se polaže u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Zahtjev za polaganje ispita Civinoj zaštiti podnosi Društvo koje ujedno snosi troškove polaganja ispita. Kontakt telefon CIVILNE ZAŠTITE Kantona Sarajevo je 033 257 331.

2 . Pravno lice - Uprava Društva
Član 45.
Uprava Društva ima sljedeća prava i dužnosti:
• utvrđuje politiku i elemente organizacije zaštite od požara,
• prati stanje zaštite od požara i predlaže mjere za njeno unapređenje,
• utvrđuje potrebe zaštite od požara i program finansiranja istih,
• usmjerava sistem zaštite od požara, utvrđuje prijedlog plana zaštite od požara i programa mjera kao i drugih pojedinačnih akata iz oblasti zaštite od požara,
• ostvaruje opšti nadzor nad preduzimanjem i sprovođenjem protivpožarnih mjera,
• stara se o sprovođenju propisanih ili od nadležnih organa naloženih mjera zaštite od požara,
• izdaje odgovarajuća uputstva za sprovođenje mjera zaštite od požara,
• pokreće postupak protiv radnika koji se ne pridržavaju mjera i propisa iz oblasti ZOP,
• vrši i druge poslove određene zakonom i drugim opštim aktima, odlukama i zaključcima organa uprave.

Član 46.
lzvršni direktori, rukovodioci , neposredni rukovodioci (rukovodioci radnih grupa, poslovode i sl.), svaki u svom djelokrugu odgovorni su:
• za organizovanje i sprovodenje zaštite od požara,
• za primjenu mjera i tehničkih normativa iz djelokruga zaštite od požara,
• za održavanje u ispravnom stanju i namjensku upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara.
• za upoznavanje radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara vezanim na radnim mjestima na kojima obavljaju poslove i radne zadatke na koje su rasporedeni, te sa odgovornostima zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara.

Član 47.
Pored obaveza iz člana 56. ovog Pravilnika, rukovodnim radnicima određuju se u djelokrugu odgovornosti i sljedeći poslovi i zadaci da :
• koordiniraju i nadziru rad iz djelokruga zaštite od požara u okviru organizacione jedinice
• predlažu mjere iz djelokruga zaštite od požara u svrhu njihove primjene na radnom mjestu i unapređenja zaštite od požara,
• upoznaju i proučavaju Plan zaštite od požara i zadatke u okviru tog Plana, kao i sa rasporedom opreme i sredstava za gašenje požara,
• brinu se za pripravnost i pravilan raspored i održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,
• brinu se o održavanju reda i čistoće u pogledu uklanjanja otpadnih materijala koji su zapaljivi ili eksplozivni ili svojim prisustvom mogu izazvati požar,
• brinu se o održavanju i zaštiti od zatrpavanja određenih prolaza i prilaza objektima, odnosno o održavanju vatrogasnih puteva,
• brinu se o obilježavanju i postavljanju upozorenja na svim opasnim mjestima, vatrogasnim putevima, hidrantima i pomoćnim izlazima,
• sa nadležnim službama organizuju upoznavanje radnika sa opasnostima i mjerama zaštite od požara za radno mjesto na kojem obavljaju poslove i radne zadatke na koje su rasporedeni i sa sredstvima za gašenje požara, praktičnu upotreba aparata za početno gašenje požara i sa materijalom i drugim odgovornostima usljed nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara i u vezi s tim organizuje provjeru znanja radnika,
• obustavljaju rad na radnim mjestima kada prijeti neposredna opasnost za život radnika i imovinu usljed naglog izbijanja požara ili eksplozije i neposredno organizuje gašenje nastalog požara,
• ostvaruje saradnju sa rukovodiocima akcije gašenja požara, izvršavajući njihove naloge u kom cilju posebno organizuju spasavanje ljudi i imovine u skladu sa utvrđenim planom,
• po potrebi pružaju pomoć u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine i van djelokruga svog djelovanja. U slučajevima kada radnik ne izvršava svoje radne obaveze određene ovim Pravilnikom rukovodioci sa odgovornostima iz stava 1. ovog člana i člana 56. ovog Pravilnika obavezni su predložiti pokretanje postupka zbog povrede radne obaveze.

VII SADRŽAJ I NAČIN DONOSENJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I NAČIN PROVODENJA TOG PLANA

Član 48.
Plan zaštite od požara izrađuje se na osnovu dobijene sigurnosne procijene ugroženosti od požara od strane certificiranih firmi koje su ovlaštene da vrše sigurnosne procjena zaštite od požara za privredna Društva s obzirom na karakter proizvodno-tehnološkog procesa, konfiguracije i rasporeda proizvodnih objekata Društva i drugih okolnosti bitnih za izradu Plana.

Član 49.
Plan zaštite od požara ovog Društva obuhvata karakteristike opreme i uređaja i prostora u Društvu vezano za protivpožarne rizike, opasnosti i vrste količina i broj sredstava kojim se osigurava protivpožarna prevencija, kao i postupak radnika u slučaju požara.
Plan posebno sadrži;
- mikro i makro lokaciju Društva,
- fizičko-hemijske osobine prisutnih zapaljivih i opasnih materija,
- tehnološki procesi i opasnosti koje ga prate,
- organizacija zaštite od požara, sistem javljanja i obavještavanja,
- postupak u slučaju požara, organizacija i način upotrebe vatrogasnih jedinica,
- tehnička oprema i sredstva za gašenje požara, način snadbijevanje vodom,
- elektro-tehnički aspekti zaštite od požara,
- analiza požarnog opterećenja potebnih količina vode i aparata za početno gašenje požara prostorija u Društvu,
- lokacija magacinskog prostora i objekata,putevi,prilazi i prolazi za gašenje požara,
- mjere i unaprijeđenje zaštite od požara,
- način vršenja nadzora na provođenju zadataka utvrdenih u Planu.

Član 50.
Organizovanje i neposredno praćenje izvršavanja mjera i zadataka iz oblasti zaštite od požara predviđenim ovim Pravilnikom vrši se na osnovu donesenog Plana zaštite od požara u Društvu.
Plan zaštite od požara obuhvata mjere i aktivnosti u vezi organizacije, prevencije, prava, obaveze i odgovornosti službi i pojedinaca u Društvu, način spašavanja radnika i materijalnih dobara u slučaju opasnosti od izbijanja požara, a posebno:
1. Procijenu sigurnosne ugroženosti svih objekata u Društvu i objekata sa povećanim opasnostima od nastanka požara,
2. Organizaciju zaštite od požara i način upotrebe sredstava i opreme za gašenje požara,
3. Organizaciju i način obavještavanja vatrogasnih jedinica, te saradnja vatrogasnih jedinica i odgovornih radnika Društva u slučaju izbijanja požara, eksplozije ili opasnosti od elementarnih nepogoda,
4. Podatke o vrsti, količini i rasporedu tehničke opreme i sredstava za gašenje požara,
5. Podatke o rasporedu priključaka na hidrantsku mrežu, te način snadbijevanja vodom u slučaju izbijanja i pojave požara,
6. Pregled puteva, prilaza i prolaza za nesmetan prilaz vatrogasnim aparatima i opremi, elektrorazvodnim tablama i za neometan dolazak vatrogasnih vozila na mjesto nastanka požara,
7. Druge mjere i aktivnosti za uspješno funkcionisanje i unapređenje zaštite od požara i vatrogastvo. Preventivne mjere iz Plana zaštite od požara se realizuju operativnim mjesečnim i godišnjim planovima, u kojima se utvrđuju mjere radnje i postupci radnika u stručnoj službi, rukovodnih radnika u Društvu koje su obavezni u određenom periodu realizirati.

VIII NAČIN VRŠENJA UNUTARNJE KONTROLE PROVOĐENJA PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PROVOĐENJU PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

član 51.
U tehnološko-proizvodnim i drugim radnim prostorijama i prostorima upotrebiti ručni i prevozni vatrogasni aparati za početno gašenje požara na suhi prah - tip "S" i ugljendioksid - tip "CO2".

Član 52.
Raspoređivanje i održavanje vatrogasnih aparata vrši se prema Pravilniku o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (“Sl.novine FBiH", br. 46/11) u skladu sa propisima o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na ta pitanja i uputstvom proizvođača. Održavanje i ispitivanje aparata u vezi sa njihovom ispravnosti i funkcionalnosti mogu obavljati pravna lica koja su registrirana i ovlaštena za obavljanje te djelatnosti,a ovlaštenja izdaje Kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Kontrolno ispitivanje aparata mora se obaviti najmanje svakih pet godina. Kod aparata starijih od 15 godina, osim CO2, kontrolu ispravnosi aparata potrebno je izvršiti svake dvije godine. Za efikasnu upotrebu aparata i drugih sredstava za gašenje požara obavezan je sljedeći postupak i način držanja i čuvanja kao i način njihove upotrebe i to:
-aparati za početno gašenje požara moraju biti na pogodnom i pristupačnom mjestu i pristupnom putu, te zaštićeni od sunca i velikih hladnoća i drugih mogućih oštećenja.
-Kontrola-servisiranje i povremeni pregledi aparata i druge opreme za gašenje požara mora se vršiti svakih šest mjeseci, a prema potrebi i češće, te otklanjanje manjih kvarova, a u slučaju većeg kvara na aparatu i drugoj opremi obavezno istu dostaviti ovlaštenom servisu koji ima propisano odobrenje za obavljanje poslova održavanje - servisiranje aparata.
- Odgovorno lica za vatrogasne aparate, dužno je da vrši redovan pregled i vodi urednu evidenciju o izvršenom pregledu aparata.
- Održavanje i ispitivanje aparata u vezi sa njihovorn ispravnosti i funkcionalnosti mogu obavljati pravna lica koja su registrovana i ovlaštena za obavljanje te djelatnosti, tj. za koje odobrenje izdaje Kantonalno Ministarstvo unurašnjih poslova.
- Aparat za početno gašenje požara moraju imati kontrolnu karticu u koju se upisuje slijedeći podaci:
proizvođač, ovIašteni serviser, vrsta i tip aparata, težina u kg, fabrički broj, datum punjenja, datum kontrole na ispravnost pritiska, potpis lica koje je izvršio ispitivanje, kontrolu i broj evidencione kartice.
- O svakom izvršenom pregledu i ispitivanju aparata sačinjava se zapisnik koji sadrži:
-datum ispitivanja;
-identifikacijske podatke aparata;
- ime i potpis lica koje je izvršilo ispitivanje i
- nedvosmislenu konstataciju o ispravnosti aparata.
Zapisnik o izvršenom pregledu i ispitivanju dostavlja se korisniku aparata.
- Održavanje aparata obuhvata: redovan pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

Član 53.
- Redovan pregled obuhvata sljedeće:
1) uočljivost aparata i pristup aparatu;
2) opšte stanje aparata;
3) kompletnost aparata i
4) stanje plombe aparata, odnosno ventila. Redovan pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno od uslova u kojima je smješten aparat. Uočene nedostatke na aparatu korisnik aparata je dužan sam otkloniti ili uz pomoć stručnog lica.

član 54.
Tehničkoj opremi i sredstvima za gašenje požara pristup i prostor mora biti uvijek slobodan i zaštićen. Ormarići i kućišta za smještaj opreme i sredstava za gašenje požara moraju biti obojeni crvenom bojom i postavljeni na pristupačnim mjestima. Posude za vodu (burad) moraju biti napunjene čistom vodom.

Član 55.
Tehničku opremu i sredstva za gašenje požara sačinjavaju:
• vatrogasni aparati,
• hidranti i uređaji,
• druga raspoloživa oprema i sredstva.

Član 56.
Vrsta, količina i raspored sredstava i opreme za gašenje požara određeni su Planom zaštite od požara, a zavisno od veličine i vrste objekta, kao i procesa proizvodnje.

Član 57
Kontrolu ispravnosti i održavanja sredstava za gašenje požara prati lice zaduženo za poslove zaštite od požara u Društvu.
Kontrola se vrši u skladu sa važećim propisima (svakih šest mjeseci za vatrogasne aparate ) i upustvima proizvođača, a obavlja se putem tehničkih pomagala.

IX - OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

Član 58.
Svi radnici će se kontinuirano stručno osposobljavati i usavršavati za zaštitu od požara u okviru radnih mjesta na kojima su raspoređeni. Obuka i osposobіjavanje radnika obuhvata njihovo upoznavanje sa svim izvorima opasnosti i načinu provodenja mjera zaštite od роžага, a nakon obuke izvršiće se provjera znanja iz oblasti zaštite od požara svake druge godine.

Član 59.
Obrazovanje radnika u oblasti zaštite od požara sprovodi se u sljedećim slučajevima:
kod stupanja radnika na rad, a prije njegovog raspoređivanja nа poslove i radne zadatke na koje je primljen, kod raspoređivanja radnika na druge poslove i radne zadatke ukoliko se mjere zaštite od požara bitno razlikuju, u toku rada radnika u odredenim vremenskim periodima. Način, organizovanje i izvodenje nastave i druge obaveze uređuju se prema Planu koji priprema lice zaduženo za provođenje mjera zaštite od požara.

Člаn 60.
Program organizovanja i osposobіjavanja radnika iz djelokruga zaštite od požara i njegove izmjene i dopune priprema Služba za pravne i kadrovske poslove, a u saradnju stručnim radnikom koji obavlja poslove protivpožarne zaštite i ovlaštenom institucijom iz oblasti zaštite od роžага.
Oblici teoretskog obrazovanja i osposobljavanja radnika iz zaštite od požara mogu biti u vidu samoobrazovanja, seminara i kurseva.

Člаn 61.
Stručno obrazovanje i osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara sprovodi se na svim poslovima i za sve radnike sa programom koji se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela.

Član 62.
Program stručnog obučavanja i osposobljavanja radnika iz oblasti zаštite od požara zavisno od prirode posla i izvora opasnosti na radnim mjestima sadrži:
• prava, obaveze i odgovornosti radnika u organizovanju i sprovođenju mjera zaštite od požara,
• opšte i posebne opasnosti od požara i eksplozije koje ugrožavaju radnike i imovinu Društva,
• potrebna znanja o opremi i sredstvima za gašenje роžага i praktičnu upotrebu i rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara,
• postupak kod dojave požara i gašenja kao i u slučaju spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih od požara i elementarnih nepogoda.
• o obavezama i načinu ponašanja radnika u slučaju izbijanja požara.            
                                        
                Član 63.
Provjera znanja iz predhodnog člаnа ovog Pravilnika izvršiće se svake druge godine za sve radnike u Društvu. Provjera znanja vrši se testiranjem.
Provjeru će izvršiti stručno lice koje obavlja poslove protivpožarne zaštite i vodi odgovarajuću evidenciju.

Član 64.
Program stručnog obučavanja i osposobіjavanja radnika mora se zasnivati na tehnološko-tehničkoj složenosti postupka rada i s tim vezanim opasnostima od роžага i eksplozije, odnosno na organizacionom, tehnološkom i kadrovskom stanju i sa mjerama zaštite od požara određenim zakonom i drugim propisima.

Član 65.
Radnici koji rukuju eksplozivnim tvarima, zapaljivim tečnostima i plinovima u prometu obavezni su da se stručno osposobijavaju prema vаžećim propisima , zakonu I Pravilnilku o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu (Sl. list SR BiH 15/78).

Član 66.
Radnik koji ne zadovolji provjeru znanja dužan je naknadno savladati program.
X - POSTUPAK I DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

Član 67.
Svaki radnik Društva koji primijeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili požar, dužan je otkoniti opasnost od požara ili požar ugasiti ukoliko to može učiniti bez opasnosti za sebe i druga lica.
Kada radnik ne može sam ugasiti požar obavezan je pozvati radnike sa najbližih mjesta rada i uz raspoloživu opremu i protivpožarne aparate ugasiti požar ili spriječiti njegovo dalje širenje, te bez odlaganja izvijestiti o pojavi požara najbližeg rukovodioca.

Član 68.
Prilikom pojave požara najhitnije se preduzimaju mjere spašavanja radnika, ukoliko je njihov život u opasnosti, a zatim i imovine.
Ako uslijed požara nastupi povreda radnika, najbližim putem obavjestiti će se zdrastvena organizacija (HITNA — telefon 124), radi pružanja hitne medicinske pomoći povrijeđenima.

Član 69.
Obavijest o nastalom požaru ; Ukoliko Radnik koji je primijetio požar nije u mogućnosti ugasiti požar na bezbijedan i siguran način po svoj i život drugih, obavezan je da na prikladan način (pokušavajući izbjeći paniku) povikom P O Ž A R! (sa naznakom u kom dijelu objekta je nastao), upozori najbliže o nastalom događaju.
Ukoliko nisu u mogućnosti da ugase požar, dužnost je radnika koji je primijetio požar ( ili lice koje je odredeno Pravilnikom zaštite od požara, ili planom za evakuaciju) da samostalno određenim signalom, ili bilo kojim drugim određenim načinom, vrši uzbunjivanje i upoznavanje prisutnih u objektu Društva gdje se požar dogodio.

Član 70.
Po upozoravanju - alarmiranju prisutnih u objektu lice koje je primijetilo požar telefonskim pozivom na broj 123 ili 121 obavještava najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar Civilne zaštite o nastalom požaru, a po njihovom dolasku, radnici su dužni da i dalje poduzimaju neophodnje radnje na gašenju požara.
Obavještavanjem vatrogasne jedinice moraju se dati što precizniji podaci o nastalom požaru:
- Mjesto, ulica i broj
- Dio objekta gdje je nastao požar
- Ima li ugroženih ili nastradalih
- Postoje li kakve dodatne opasnosti (prisustvo plinskih boca ili drugih opasnih materija) i
- Identitet lica koje vrši dojavu. Po potrebi obavijestiti
- Hitnu pomoć na telefon:124 i
-Policijsku upravu Hadžići putem telefona na brojeve : 033/422-000 ili 122, i
-na broj 123 vatrogasnu službu , po dolasku obezbjediti slobodan pristup.

Član 71.
Prije upotrebe vode iz hidranta za gašenje početnog požara obavezno se pridržavati sljedećeg uputstva: -isključite električnu energiju i plin.

Član 72.
Lica odgovorna za zaštitu od požara čim saznaju za požar, hitno utvrduju koje se efektivne mjere moraju poduzeti, te određuje upotrebu sredstava i opreme za gašenje požara, organizuju gašenje požara, evakuaciju i spašavanje, traženje pomoći u slučaju da ima povrijedenih i preduzimaju vodenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne jedinice.

Član 73.
Gašenje požara se vrši organizovano uz najveći stepen discipline i prisebnosti, a one radnike koji prave paniku, rukovodilac akcije gašenja požara udaljava od mjesta požara.
Član 74.

Svi radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini požara dužni su na poziv odgovornog lica pristupiti gašenju požara.
Prilikom gašenja požara na mjestu požara smije biti samo neophodno potreban broj radnika, a ostali će mirno napustiti prostor ugrožen požarom kroz prolaze i izlaze koji su označeni, tako da se ne izazovu povrede bilo kojeg radnika.

Član 75.
Pri napuštanju radnog mjesta, odnosno radnih prostorija kod početka gašenja požara svaki od radnika obavezan je preduzeti slijedeće rnjere; - isključiti električnu struju na mašini ili uredaju,
-zatvoriti dovod gasa (plin) i
-iznijeti boce sa gasom, te
-odstraniti opasne zapaljive i eksplozivne materije na bezbjedno mjesto od nastalog požara,
- organizuju spašavanje ugroženih radnika i imovine Društva,
- iznijeti na sigurno mjesto posude sa zapaljivim tečnostima i opasne materije, elektro opremu, tehniku i druga sredstva, koje zbog svojih svojstava mogu uzrokovati nastanak štete većih razmjera,
- staviti na siguran prostor motorna vozila,
- rukovodioci organizuju raspored radnika na gašenju i širenju požara i staviti na raspolaganje svim učesnicima ( radnicima) svu raspoloživu opremu i sredstva za gašenje požara na mjesto intervencije i
-obavezno korištenje potrebnih ličnih zaštitnih sredstava prilikom akcije gašenja požara,
- udaljiti sa mjesta intervencije sva eventualno povrijeđena lica i osobe koje nemaju nikakve zadatke u akciji gašenja požara u cilju njihove bezbjednosti,
- poduzeti mjere obezbjeđenja da se sačuvaju svi tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka izbijanja požara,
- poduzimati i druge radnje koje se u datoj situaciji smatraju neophodnim.

Član 76.
Ako požar uzme većeg maha u pogonima pirotehnike ili magacinima gdje su uskladištena pirotehnička sredstva, radnici moraju odmah da napuste sve prostorije objekta koji je zahvaćen požarom, koristeći pri tome što je moguće bolje zaklone odnosno prostoriju za sklanjanje, da bi se izbjegle posljedice po život i zdravlje radnika od dejstva požara ili eventualnih eksplozija.

Član 77
Profeseionalna vatrogasna brigada Sarajevo - odsjek Hadžići , je nakon dojave požara dužna da odmah preduzrne sve potrebne mjere po dojavi požara uz prisustvo odgovornog lica za zaštitu od požara.
Do dolaska vatrogasne jedinice sve nepophodno potrebne radnje za gašenje požara preduzima neposredni rukovodilac i ostali prisutni radnici.

Član 78.
Po dolasku vatrogasne jedinice na mjesto požara, akcijom gašenja požara rukovodi profesionalni starješina čija je jedinica prva došla uz prisustvo odgovornog lica za zaštitu od požara, a svi prisutni radnici i druga lica dužni su da se stave na raspolaganje stariješini vatrogasne jedinice, koji će im izdavati naredbe u cilju suzbijanja i gašenja nastalog požara. Isti pristupaju njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom, bez obzira na to o čijima se ljudskim životima i materijalnim dobrima radi. Ako starješina vatrogasne jedinice koji rukovodi akcijorn gašenja požara ocijeni da angažiranom jedinicom, sa sredstvima i opremom, nije u mogućnosti uspješno završiti intervenciju, o tome odmah izvještava rukovodioca službe Civilne zaštite Općine, odnosno Grada, kako bi poduzeli mjere predviđene za pomoć na gašenju požara i spašavanja koje pripadaju državnim organima u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastva ("Službene novine F BiH", broj 64/09).

Član 79.
Ukoliko su električni uređaji zahvaćeni požarom može ih isključiti samo lice odgovorno za zaštitu od požara ili drugo ovlašteno lice, a električni uređaji se gase tek nakon što su isključeni iz napona. Nije dozvoljeno ručno gasiti električne uređaje pod visokim naponom bilo kojim sredstvom i na bilo koji način.

Član 80.
Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili eksplozijom, rukovodilac akcije gašenja požara u obavljenju vatrogasne intervencije ima sljedeća ovlaštenja:
1. da zabrani pristup nepozvanim licima u blizini mjesta intervencije, kao i saobraćaj pored tog mjesta;

2. da pozve policiju u cilju osiguranja mjesta događaja, te poduzme druge potrebne mjere radi sprječavanja nastanka štetnih posljedica i obezbjeđenje dokaza;

3. da naredi evakuaciju ljudi i uklanjanje materijalnih dobara iz susjednih objekata i drugih potrebnih mjera u vezi gašenja požara.

Član 81.
Ukoliko su zbog požara neka lica povrijeđena ili zahvaćena požarom treba ih odmah zbrinuti i odvesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Član 82.
Lice odgovorno za zaštitu od požara će u saradnji sa voditeljom akcije gašenja požara, nakon završetka akcije gašenja požara, osigurati dežurstvo na mjestu požara i staviti na raspolaganje dežurnom licu u toku dežurstva veću potrebnu opreme i sredstva za gašenje požara, tj. biće u stalnoj pripravnosti u slučaju ponovnog aktiviranja požara do njegovog likvidiranja.

Član 83.
Uređaji i oprema, koji su korišteni u gašenju požara dovešće se u ispravno stanje i vratiti na ranija mjesta, odnosno mjesta određena u skladu sa mjerama zaštite od požara.

Član 84.
Odgovorno lice u Društvu će operativnim centrima Civilne zaštite dostaviti podatke o događajima koji se odnose na pojavu požara, širenje požara i njegovim uzrocima, objektima i prostorima koji su ugroženi požarom, vatrogasnim jedinicama i drugim snagama angažovanim na gašenju požara, posljedicama nastalim uslijed požara i druge podatke sa područja koje je ugroženo, odnosno oštećeno požarom.

Član 85.
Neodazivanju pozivu za gašenje požara, izbjegavanje obaveze ućešća u gašenju požara i spašavanju radnika kada im je život u opasnosti od požara, kao i odbijanje učešća u sprječavanju nastajanja štete na imovini, predstavlja težu povredu radne obaveze i kada zbog takvog postupka radnika nisu nastale štetne posljedice.
X - ODGOVORNOST ZA NEIZVRŠAVANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 86.
Svi radnici su dužni da se pridržavaju utvrđenih mjera zaštite od požara i da sprovode te mjere na način utvrđen Zakonom, ovim Pravilnikom, Planom zaštite od požara i odlukama uprave Društva.

Član 87
Svi radnici Društva koji se ne pridržavanju i ne poštuje odredbe Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i ovog Pravilnika, te drugih propisa i mjera koji se odnose na zaštitu od požara, čini povredu radne obaveze.

Član 88
Za neizvršenje ili nesprovodenje mjera zaštite od požara radnici odgovaraju po osnovu povrede radne obaveze. Odgovornost zbog povrede radne obaveze ne isključuje krivičnu ili materijalnu odgovornost.

Član 89
Kao povrede radne obaveze iz oblasti zaštite od požara smatraju se:
- namjerno prouzrokovanje i podmetanje požara,
- neodazivanje, izbjegavanje i odbijanje na poziv radnika Društva za akciju gašenja požara,
- nespašavanje lica kada im je život u opasnosti,
- neprijavljivanje požara i nepoduzimanje mjera za gašenje požara,
- nepridržavanje i nesprovođenje utvrđenih i propisanih mjera zaštite od požara u Društvu,
- upotreba otvorenog plamena i varnica na mjestima gdje je izbio požar,
- neučestvovanje u sprječavanju nastanka štete na imovini Društva,
- namjerno oštećenje opreme i sredstava za gašenje požara kao i njihovo nenamjensko korištenje,
- ostavljanje neočišćenog radnog mjesta nakon završetka radnog vremena,
- odlaganje nepotrebnih količina materijala na zabranjenim mjestima, kao i držanje zapaljivih i opasnih materija u većim količinama od dozvoljene,
- i druge radnje radnika kojim prouzrukuje nastanak štete za Društvo. Takođe predstavlja težu povredu radne obaveze i kada zbog nabrojanih postupaka radnika iz stava 1 ovog člana, nisu nastale štetne posljedice za Društvo.

Član 90
Svaki radnik Društva koji vršeći svoje poslove i radne zadatke prouzrokuje štetu Društvu svojom krivicom dužan je nadoknaditi materijalnu štetu po propisima ZOO.
Član 91.
Nosioci rukovodnih funkcija snose odgovornost za neizvršenje mjera zaštite od požara u obimu funkcije koju obavljaju, a nesprovođenje propisanih mjera može da povuče za sobom mjeru opoziva, odnosno smjenjivanja sa funkcije.
XI DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZA ZAPOSLENA LICA ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 92
Radnici koji svojom krivicom ne provode propise Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kazniće se novčanom kaznom u skladu sa odredbama istog.
Ukoliko svojim činjenjem radnik izazove opštu opasnost i ugrozi živote i imovinu Društva odgovora po odredbama Zakona o krivičnom postupku F BiH , radnik za štetu odgovara po odredbama ZOO.

XII - PRELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE
Član 93
U pogledu pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Pravilnika, a koja se odnose na zaštitu od požara, primjenjivaće se važeće zakonske odredbe i drugi važeći propisi i upustva iz oblasti zaštite od požara.

Član 94
lzmjene i dopune ovog Pravilnika vršiće se na način i po postupku predvidenom za njegovo donošenje.

Član 95
Ovaj Pravilnik smatra se donesenim kad ga usvoji Uprava Društva na svojoj sjednici Uprave.

Član 96
Donošenjem ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštiti od požara br. 1-1-2625/2015 od 26.11.2015. godine.

Član 97
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja , a primijenjivaće se osmog dana od dana objavljivanja na službenoj stranici TRZ-a.Uprava TRZ-a

1.________________

2.________________

Covid19 oprema

Covid19 medicinska oprema TRZH


Konkursi za posao

Arhiva TRZH

Trenutno otvorene pozicije: Zastitar (6 izvrsilaca)